Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 8

tel. 022-604-62-13

fax 022-604-62-07

e-mail: kpppruszkow@policja.waw.pl

 


Skargi i wnioski:

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji realizowane jest przez Zespół Kontroli KPP.

Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skarga powinna zawierać:
imię i nazwisko skarżącego,
dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
dokładny opis zdarzenia.
UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".


"Telefon 20 minut" - przeznaczony do kontaktu obywatela z Policją, w celu skutecznego udzielenia pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji, aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie i nie została obsłużona w czasie 20 minut. Taka osoba może zatelefonować do Komendanta tej jednostki lub jego zastępcy. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu lub braku oczekiwanej informacji możesz powiadomić Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/.

 

Informacje dla osób głuchoniemych i słabo słyszących.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r., o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) organy administracji publicznej SA zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Dla interesantów Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego – podczas załatwiania spraw w KPP Pruszków oraz podległych komisariatach. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest bezpłatna. (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z późn.zm.)

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie, ( z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się w niżej podany sposób:

- telefonicznie z dyżurnym jednostki (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie) numer telefonu:22 758 60 81 do 85;

-faksem pod numer: 22 60 46 207;

-na adres e-mail: kpppruszkow@policja.waw.pl.

Bookmark and Share
Wstecz
Drukuj
pdf
Poleć stronę