Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych - Wydziały i Zespoły - KPP w Pruszkowie

Wydziały i Zespoły

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

Data publikacji 02.01.2014

Oficer Prasowy - podkom. Karolina Kańka

tel. 22 604-63-16

668-280-980

 

Na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo – Informacyjnych realizowane są zadania Komendy w zakresie zapewnienia obsługi prasowej oraz organizowania kontaktów Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie z mediami, między innymi przez:

1)        wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej;

2)        współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3)        współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

4)        tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;

5)        współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Stołecznej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.

6)        koordynację działań w zakresie prewencji kryminalnej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust.1.